Regulamin

1. O 4TWINS

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników sieci Internet („Użytkownicy”) z serwisu internetowego 4twins (dostępnego pod adresem 4twins.pl), będącego ogólnopolską platformą handlową dla sprzedających i kupujących artykuły dla bliźniąt („Platforma”, „Serwis”).
 2. Celem Platformy jest ułatwienie Użytkownikom dokonywania transakcji sprzedaży, poprzez umożliwienie im zamieszczania ogłoszeń sprzedaży na Platformie („Ogłoszenia”), komunikowania się między sobą oraz dotarcia do szerokiego kręgu odbiorców.
 3. Właścicielem i operatorem Platformy jest 4twins z siedzibą w Chorzowie 41-503, ul. Lawendowa 7, REGON: 368179070, NIP: 629-220-50-24 („Operator”).

2. BRAK OPŁAT I PROWIZJI

 1. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
 2. Platforma nie pobiera opłat za zamieszczanie Ogłoszeń.
 3. Platforma nie pobiera prowizji od transakcji przeprowadzanych między Użytkownikami.

3. KORZYSTANIE Z PLATFORMY

 1. Użytkownikiem Platformy może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Skorzystanie przez Użytkownika z Platformy oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 3. 4twins nie weryfikuje tożsamości Użytkowników i nie odpowiada za wiarygodność danych podawanych przez Użytkowników.
 4. Użytkownicy, którzy zamieszczają Ogłoszenia lub są zainteresowani zakupem rzeczy będących przedmiotem Ogłoszeń, mają obowiązek podawania swoich prawdziwych danych osobowych.
 5. Ponadto Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. Korzystania z Platformy w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  2. Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie na Platformie niezamówionej informacji handlowej (spam);
  3. Niedostarczania i niezamieszczania na Platformie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa lub przez postanowienia Regulaminu;
  4. Korzystania z  Platformy w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu;
  5. Korzystania z wszelkich materiałów i treści zamieszczonych w ramach Platformy jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie ww. materiałów i treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Operatora.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności dokonane w ramach i w związku z korzystaniem z Platformy.
 7. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie (w tym w formie korespondencji elektronicznej) Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Platformy.
 8. Operator może uniemożliwić Użytkownikowi pełne lub częściowe korzystanie z Platformy, jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub Operator poweźmie uzasadnione podejrzenie dotyczące niewłaściwych działań podejmowanych przez Użytkownika. Przywrócenie pełnej funkcjonalności jest możliwe po ustaniu przyczyny.
 9. Operator dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Platformy, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy Platformy ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Operatora.
 10. Zakończenie korzystania z Platformy przez Użytkownika może nastąpić w następujących przypadkach:
  1. z chwilą usunięcia wszystkich Ogłoszeń przez Użytkownika;
  2. z chwilą usunięcia Ogłoszeń przez Operatora, w przypadkach wskazanych w Regulaminie;
  3. z chwilą zakończenia działalności Platformy;
  4. w sytuacji czasowego wstrzymania pracy Platformy.
 11. Kopiowanie, przedruk lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie materiałów i danych dostępnych w Serwisie 4twins wymaga każdorazowo pisemnej zgody Operatora.
 12. Ponadto działania, o których mowa w rozdziale 3 pkt 11 nie mogą naruszać postanowień Regulaminu Serwisu 4twins, obowiązujących przepisów prawa oraz nie mogą naruszać interesów Operatora oraz Ogłoszeniodawców.
 13. W szczególności zabronione jest pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania w innych serwisach internetowych, jak i poza Internetem oraz w każdy inny sposób naruszający słuszny interes Operatora.
 14. Wszelkie rozwiązania techniczne, elementy graficzne i inne elementy strony WWW Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Operatorowi.

4. REJESTRACJA W SERWISIE

 1. Rejestracja w Serwisie wymaga posiadania aktywnego adresu email.
 2. Rejestracja oraz używanie konta są bezpłatne.
 3. Zabronione jest rejestrowanie kont na dane osób postronnych oraz dane fikcyjne.
 4. Rejestracja w Serwisie możliwa jest poprzez formularz rejestracyjny dostępny pod adresem: https://4twins.pl/zaloguj/
 5. Konto w Serwisie 4twins jest aktywne dopiero po potwierdzeniu dostępu do konta email poprzez kliknięcie w wysłany na nie link aktywacyjny.
 6. Dostęp do wszystkich funkcji Serwisu, w tym logowania za pomocą hasła, wymaga pełnej aktywacji konta, która jest możliwa podczas rejestracji z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego.

5. ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ

 1. Zamieszczanie Ogłoszeń przez Użytkownika na Platformie odbywa się na zasadzie art. 14 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., Nr 1219).
 2. Prezentowane na stronach Platformy Ogłoszenia i ich treść nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., Nr 459 ze zm.; dalej: Kodeks cywilny), a jedynie zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga utworzenia konta (rejestracji). Utworzenie konta obok aktywacji Ogłoszeń zapewnia Użytkownikowi dodatkowo pełen dostęp do jego Ogłoszeń (np. w celu ich modyfikacji) i korespondencji z innymi Użytkownikami).
 4. Do utworzenia konta niezbędne jest podanie przez Użytkownika hasła i adresu e-mail oraz akceptacja Regulaminu.
 5. Po utworzeniu konta przez Użytkownika Operator na podany przez Użytkownika adres e-mail wyśle wiadomość wskazującą sposób aktywacji konta (link aktywacyjny) oraz inne wymagane prawem informacje.
 6. Ogłoszenia zamieszczane na Platformie mają dotyczyć rzeczy dla bliźniąt, tj. dwóch sztuk tego samego towaru lub jednej sztuki towaru, który jest wystarczający dla dwójki dzieci (np. podwójny wózek, podwójna poduszka do karmienia). Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego rodzaju towaru (ogłoszenia typu „Paka ubrań” nie są dozwolone).
 7. Użytkownik nie może oferować tego samego towaru lub towarów w kilku Ogłoszeniach w tych samych lub w różnych miastach lub w tych samych lub różnych kategoriach.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do rzetelnego opisu przedmiotu. Opis powinien zgadzać się ze stanem faktycznym. W szczególności nie powinien wprowadzać w błąd co do stanu przedmiotu, pochodzenia, oryginalności, marki.
 9. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu niepodzielnie i bez ograniczeń prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa do wizerunków oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej, w stosunku do treści Ogłoszeń zamieszczanych na Platformie, jak również, że treści te nie naruszają praw osób trzecich, ani nie są niezgodne z obowiązującym prawem. Z powyższego tytułu Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność. W szczególności dotyczy to używania w tytułach i opisach przedmiotu chronionych znaków towarowych, do których używania Użytkownik nie ma zgody właściciela lub nie zachodzą okoliczności pozwalające na posługiwanie się znakiem towarowym przewidziane w ustawie z 30 czerwca 2000 r. – „Prawo własności przemysłowej” (t.j. Dz.U. z 2017 r., Nr 776).
 10. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczać na Platformie:
  1. Ogłoszeń, które zawierałyby treści sprzeczne z prawem lub treści, których wykorzystywanie bądź posiadanie przez Operatora byłoby nielegalne.
  2. Ogłoszeń, które są przedmiotem praw osób trzecich, chyba że Użytkownik posiada oficjalną licencję lub zgodę od podmiotu uprawnionego do przesyłania lub zamieszczania takich Ogłoszeń.
  3. Ogłoszeń fikcyjnych (nieprawdziwych);
  4. Ogłoszeń oznaczonych danymi osobowymi innej osoby fizycznej;
  5. Ogłoszeń wymiany;
  6. Ogłoszeń o charakterze towarzyskim;
  7. Reklam, promocji, w szczególności reklam jakichkolwiek innych serwisów internetowych lub jakichkolwiek linków odsyłających do innych stron internetowych, zwłaszcza innych serwisów aukcyjnych lub ogłoszeniowych;
  8. Zdjęć oferowanego przedmiotu opatrzonych:
   • Znakiem graficznym (logotypem) innych serwisów internetowych, a zwłaszcza portali ogłoszeniowych.
   • Numerem telefonu, adresem, adresem poczty elektronicznej i adresem WWW
  9. Obrazów nieprzedstawiających przedmiotu Ogłoszenia. Zwłaszcza treści reklamowych, logotypów firm i serwisów internetowych.
  10. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia plików graficznych (zdjęć) naruszających postanowienia Regulaminu.
  11. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia Ogłoszenia z Serwisu po jego dezaktualizacji lub dokonanej transakcji sprzedaży.
  12. Operator może bez zgody Użytkownika i bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika usunąć Ogłoszenia i inne treści umieszczane przez Użytkownika na Platformie.
  13. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość Ogłoszeń, jak również wszelkich innych materiałów oraz informacji zamieszczonych na Platformie przez Użytkowników, w szczególności za ich wiarygodność, prawdziwość, wartość dla innych Użytkowników itd.
  14. Operator nie ponosi również odpowiedzialności za hiperłącza do zasobów ujętych w treści Ogłoszenia.
  15. Operator zastrzega sobie prawo do utrzymywania w bazie danych Ogłoszeń, których okres emisji się zakończył, w celu ich archiwizacji.
  16. Użytkownik może oznaczyć Ogłoszenie jako wciąż aktualne (Odświeżenie Ogłoszenia). Data ostatniego odświeżenia traktowana jest przy wyświetlaniu Ogłoszenia oraz przy sortowaniu wg daty dodania jak data dodania Ogłoszenia. Powoduje to przesunięcie Ogłoszenia na początek listy Ogłoszeń w momencie Odświeżenia.
  17. Odświeżenie jest bezpłatne i możliwe jest okresowo (długość okresu będzie ustalana w zależności od potrzeb i może ulegać zmianom).

  6. CHARAKTER RZECZY WYSTAWIANYCH NA SPRZEDAŻ

  1. Rzeczy wystawiane na sprzedaż mogą być używane lub nowe.
  2. Prawo do zamieszczania Ogłoszeń mają zarówno osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.
  3. Zabrania się wystawiania na sprzedaż:
  • Żywności;
  • Napojów alkoholowych;
  • Papierosów i wyrobów tytoniowych;
  • Dopalaczy, narkotyków, środków odurzających i psychotropowych;
  • Produktów leczniczych, wyrobów farmakologicznych, suplementów diety;
  • Przedmiotów będących nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej;
  • Przedmiotów lub zdjęć zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
  • Towarów i materiałów zawierających treści pornograficzne i obsceniczne lub sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;
  • Prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich, maturalnych, wypracowań i innych prac tego typu;
  • Materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, broni palnej, amunicji, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotaczy gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa;
  • Towarów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia ludzi, zwierząt, środowiska lub dla jakichkolwiek środków transportu lub które mogą w jakikolwiek sposób zanieczyścić środowisko;
  • Odpadów, zwłaszcza niebezpiecznych, których utylizacja podlega odrębnym przepisom prawa. W szczególności przepracowanych olejów, drewna i wyrobów drewnianych klejonych, i lakierowanych oferowanych jako opał;
  • Towarów pochodzących z kradzieży, paserstwa, rozboju lub innego przestępstwa lub których import, eksport lub przechowywanie jest zabronione przez właściwe przepisy prawa;
  • Towarów, których treści naruszają dobra osobiste osób trzecich oraz towarów naruszających prawa własności intelektualnej, w szczególności podróbek towarów markowych oraz naruszających prawa autorskie osób trzecich;
  • Towarów podrobionych tzn. towarów oznaczonych w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów;
  • Zwłok i szczątków ludzkich lub zwierzęcych lub organów ludzkich lub zwierzęcych;
  • Żywych lub martwych okazów zwierząt i roślin;
  • Urządzeń połowowych i rybackich, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa;
  • Bankowych kart przedpłaconych;
  • Urządzeń należących do operatorów telefonii komórkowej, telewizji cyfrowej, dostawców internetu. W tym w szczególności kart NC+, Cyfrowy Polsat;
  • Udziałów w spółkach, obligacji, akcji i innych papierów wartościowych, wierzytelności, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polis i produktów ubezpieczeniowych oraz wszelkich instrumentów finansowych oferowanych jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
  • Usług i przedmiotów związanych z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych;
  • Systemów inwestycji giełdowych oraz systemów do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usług związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN;
  • Kluczy seryjnych bez dołączonego oryginalnego oprogramowania;
  • Oprogramowania i przedmiotów przystosowanych do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje. W tym wytrychów, kluczy uniwersalnych, przyrządów do usuwania zabezpieczeń sklepowych;
  • Oprogramowania i urządzeń, których licencja wyklucza możliwość odsprzedaży;
  • Oprogramowania zawierającego wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy;
  • Oprogramowania i urządzeń, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera, bądź innego urządzenia bez jego wiedzy;
  • Oprogramowania i urządzeń służących do usuwania zabezpieczeń, przełamywania blokad i haseł z komputerów, urządzeń, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacji, instrukcji i usług związane z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad;
  • Oprogramowania umożliwiającego masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody;
  • Kont w bezpłatnych serwisach internetowych;
  • Kont, postaci, przedmiotów, i innych walorów w systemach gier online, również sprzedaż „czasu poświęconego” na tworzenie konta/postaci etc.;
  • Kont w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usług związanych z takimi programami;
  • Danych osobowych;
  • Usług e-mailingu, tj. obsługa masowej korespondencji elektronicznej;
  • Usług związanych z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS;
  • Zarejestrowanych karty SIM;
  • Motoryzacyjnych programów serwisowych oraz kluczy do nich;
  • Dowodów rejestracyjnych oraz kart pojazdów oferowanych bez pojazdów, do których je wydano;
  • Oprogramowania, przedmiotów, instrukcji i usług związanych z przełamywaniem i obchodzeniem zabezpieczeń pojazdów. W tym otwieraniem i uruchamianiem pojazdów.
  • Innych produktów i towarów, których obrót jest reglamentowany przepisami szczególnymi, w tym w szczególności obowiązkiem uzyskania odrębnych zgód, pozwoleń, koncesji itp.

  7. ZAWIERANIE TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa transakcji, Operator rekomenduje osobiste zawieranie transakcji między Użytkownikami, zakładające bezpośredni kontakt sprzedającego z kupującym.
  2. Operator rekomenduje bezpośredni odbiór rzeczy przez kupujących i dokonywanie płatności dopiero po uprzednim sprawdzeniu rzeczy, które mają być przedmiotem transakcji.
  3. Operator nie rekomenduje zawierania transakcji na odległość, a szczególnie dokonywania płatności za jakiekolwiek przedmioty bez możliwości ich wcześniejszego sprawdzenia.
  4. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.
  5. Operator w żaden sposób nie pośredniczy w transakcjach między Użytkownikami, ani w jakichkolwiek czynnościach dokonywanych pomiędzy nimi, takich jak np. ustalanie warunków transakcji, płatności, odbiór rzeczy itp., jak również nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
  6. Operator może tylko pośredniczyć w korespondencji elektronicznej między Użytkownikami, o ile skorzystają oni ze specjalnego formularza do wysyłania e-maili umieszczonego na Platformie. Wiadomość wysłana przy użyciu formularza jest dostarczana na adres mailowy podany przez Ogłoszeniodawcę. W wiadomości widoczny jest adres e-miał nadawcy wiadomości, żeby umożliwić wysłanie odpowiedzi. Dalsza wymiana korespondencji odbywa się już bezpośrednio między Użytkownikami bez pośrednictwa Serwisu.
  7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników korzystających z Platformy, jak również za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartych przez Użytkowników umów lub niewywiązanie się Użytkowników ze swoich zobowiązań.
  8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zachowań i działań Użytkowników oraz osób trzecich stanowiących naruszenie przepisów obowiązującego prawa oraz niniejszego Regulaminu, w tym odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z Platformy przez Użytkowników, wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
  9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zawarcia transakcji, umów sprzedaży przez Użytkowników wskutek zamieszczenia Ogłoszeń w ramach Platformy, w tym w szczególności za szkody powstałe wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań przez sprzedającego lub kupującego.

  8. REKLAMACJE

  1. Wszelkie reklamacje związane z użytkowaniem Platformy należy przesłać na adres poczty elektronicznej: kontakt@4twins.pl.
  2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
  3. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień Użytkownikowi przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
  4. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez Operatora rozpatrywane.

  9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Platformy z zastrzeżeniem, że publikacja Ogłoszeń zamieszczonych przed wejściem w życie zmiany odbywa się na dotychczasowych zasadach. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Platformy.
  2. Operator zastrzega, że Platforma, a w szczególności rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Platformy treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora.
  3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.
  4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu 4twins będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne, właściwe miejscowo z uwagi na siedzibę Operatora.

   

4twins.pl

Kilka słów o portalu

4twins – pierwszy w Polsce portal z ogłoszeniami dotyczącymi rzeczy używanych dla bliźniąt. Znajdziesz tu ogłoszenia sprzedaży w kategoriach: ubranka, buty, nakrycia głowy, wózki, foteliki samochodowe, zabawki i pozostałe. Dzięki specjalnym filtrom jako kupujący szybko i sprawnie wyszukasz interesujące Cię ogłoszenia, a jako sprzedający trafisz ze swoim ogłoszeniem bezpośrednio do potencjalnych nabywców. Korzystanie z portalu jest bezpłatne zarówno dla sprzedających, jak i kupujących.

Ten portal jest dla Ciebie, jeśli:

 • chcesz, żeby Twoje bliźniaki były modnie ubrane i miały potrzebne akcesoria, a nie chcesz wydać na nie majątku
 • chcesz sprawnie pozbyć się rzeczy, które nie są już używane przez Twoje bliźniaki

Realizacja projektu: Igor Chudy / WPmagus